قانون رهایی چیست؟

قانون رهایی یعنی اینکه اگر خواسته‌ای داریم، خواسته خود را به وضوح مشخص می‌کنیم؛ سپس